Aristotle (384-322 TCN)

Triết gia, nhà khoa học Hy Lạp

John Dalton (1766 đến 1844)

Nhà hóa học và vật lý học người Anh.

thoái hóa đất

Wind moves smaller particles of the soil in arid regions

Added to your cart.