Phân tích vệt than

Các vệt của than bitum phụ có màu nâu, trong khi các vệt của than bitum có màu đen

Added to your cart.