Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Khối tròn xoay

Xoay một hình dạng hình học quanh trục là một đường thẳng trong mặt phẳng hình học của nó ta được một khối tròn xoay.

Hình chóp tứ giác đều

Hình chóp tứ giác đều là hình chóp đứng có đáy là hình vuông, với bốn mặt tam giác.

Thể tích hình tứ diện

Để tính thể tích của hình tứ diện, chúng ta bắt đầu bằng cách tính thể tích của một hình lăng trụ.

Hình cầu

Một hình cầu là tập hợp các điểm có cùng một khoảng cách đến một điểm nhất định trong không gian.

Lăng trụ

Hoạt cảnh mô tả vài dạng lăng trụ, từ loại chung nhất đến chuyên biệt.

Sử dụng hệ thống toạ độ không gian để thiết kế nội thất phòng bếp

Thực hành: thiết kế mô hình nhà bếp bằng máy tính bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ không gian.

Perimeter, area, surface area and volume

This animation presents the formulas to calculate the perimeter and area of shapes as well as the surface area and volume of solids.

Geometric transformations – translation

This animation demonstrates geometric translation in both plane and space.

Geometric transformations – reflection

This animation demonstrates geometric reflection, a type of geometric transformation both in plane and space.

Optical illusion

The information gathered by the eye is misinterpreted by the brain.

Kepler´s laws of planetary motion

The three important laws describing planetary motion were formulated by Johannes Kepler.

Chess games

Chess games can help to develop logic skills.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

3D puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Three-dimensional Cartesian coordinate system

3-dimensional Cartesian coordinate system with illustrations and exercises that develop spatial perception.

Notable products

A spectacular demonstration of algebraic expressions.

Cube (exercises)

Edges, diagonals and faces of a cube can be identified by its vertices.

Dividing Space into Regions by 3 Planes

Division of space by three intersecting planes in several different arrangements.

What is the time?

A game to practise the use of analogue and digital clocks.

Added to your cart.