Tôi có thể tìm thêm nội dung gì trong các ấn phẩm kỹ thuật số?

10:27 17/10/2016

Nếu một ấn phẩm kỹ thuật số chứa nội dung bổ sung, bạn có thể tìm thấy danh sách nội dung này trên trang thông tin của ấn phẩm.

Chọn một ấn phẩm trong webshop và nhấp vào hình ảnh thu nhỏ của nó. Trên trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy số lượng và loại tính năng bổ sung dưới hình ảnh bìa sách (1). Nhấp vào liên kết 'Extras' để xem các phần bổ sung có trong sách (2).

Added to your cart.