Eratosthenes

Eratosthenes

Chu vi của Trái đất đã được tính toán ở Ai Cập cổ đại. Các tính toán hóa ra khá chính xác, xem xét các điều kiện của thời gian.

02:40

Địa lý

Keywords

khám phá, hình học, Trái đất, toán học, màn hình, chu vi, Ai Cập, Eratosthenes, môn địa lý, Thiên nhiên

On-screen labels

12:00, 21 Tháng 6, Aswan, Chí tuyến Bắc, Alexandria, 12:00, 21 Tháng 6, α*50 =360°, Trái đất, Mặt trời, a, o, b, 50 ngày, 1 ngày, 1 camel, 100 stadion, 50 ngày*100 stadion = 5000 stadion, 5000 stadion*50 = 250 000 stadion, 157 m, 250 000 stadion*157 m = 39 250 000, 39 250 km, 40 075 km
Added to your cart.