Tỷ lệ (cá rô)

Tỷ lệ (cá rô)

20x magnification

Sinh học

1024x683 / 340 kB

Keywords

hình ảnh hiển vi, động vật, cá

Added to your cart.