Tuyến tụy (hình ảnh tương phản pha) - các tế bào đảo Langerhans mờ hơn

Tuyến tụy (hình ảnh tương phản pha) - các tế bào đảo Langerhans mờ hơn

400x magnification

Sinh học

1024x683 / 374 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô động vật

Added to your cart.