Quan sát quá trình đóng băng

Trong quá trình đóng băng, năng lượng bên trong của salol giảm, trong khi năng lượng của nước làm mát tăng lên.

Added to your cart.