Nước từ bể cá có trùng loa kèn, trùng ống hút và tảo

Nước từ bể cá có trùng loa kèn, trùng ống hút và tảo

100x magnification

Sinh học

1024x683 / 236 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, sinh vật đơn bào

Added to your cart.