Mô mạch máu thực vật (thân bầu)

100x magnification

Added to your cart.