Bó mạch, mặt cắt ngang (thực vật hai lá mầm)

Bó mạch, mặt cắt ngang (thực vật hai lá mầm)

Buttercup, 150x magnification

Sinh học

1024x683 / 535 kB

Từ khoá

hình ảnh hiển vi, mô thực vật, dicotyledon

Added to your cart.