Waterfalls

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Địa lý

Từ khoá

thác nước, con sông, Khone, Thác thiên thần, cân đối, cấu hình địa hình, lòng sông, phù sa, đá, Mê Kông, Congo, Thiên nhiên, địa mạo, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

Fallingwater (Mill Run, USA, 1939)

Frank Lloyd Wright's well-known work is a masterpiece of modern organic architecture.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Sights of the world

A game about sights around the world.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Karst region (intermediate)

Karst formations include dolines and dripstones.

Added to your cart.