Water (H₂O)

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Hoá học

Từ khoá

nước, đihyđrogen ôxit, lưỡng tính, liên kết hydro, lưỡng cực, cực, điều kiện cho cuộc sống, hình chữ V, hình dạng phân tử, giải pháp, nước ngọt, uống nước, nước khoáng, nước muối, hóa học vô cơ, hóa phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Nóng chảy và đóng băng

Trong quá trình đóng băng, liên kết hydro được hình thành giữa các phân tử nước tạo thành cấu trúc tinh thể.

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Sự thay đổi trạng thái

Thay đổi trạng thái là khi một chất chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.

Bay hơi và sôi

Khi một chất lỏng bay hơi và sôi thì điều gì diễn ra? Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc vào điều gì?

Carbonic acid (H₂CO₃)

Colourless, odourless liquid produced by dissolving carbon dioxide in water.

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

Hydrogen peroxide (H₂O₂)

The compound of hydrogen and oxygen. Colourless, odourless liquid; heavier than water.

Hydrogen sulphide (H₂S)

A colourless, toxic gas with the characteristic odour of rotten eggs. It occurs in certain mineral waters and spring waters.

Layers of the ocean

Physical properties, as well as the flora and fauna of the ocean change with depth.

Máy sấy tóc - Nó hoạt động thế nào?

Hình ảnh động này cho thấy cấu tạo và cách hoạt động của máy sấy tóc.

Molecule exercise II (Polarity)

An exercise about the polarity of molecules.

Nitrogen (N₂) (intermediate)

A colourless, odourless, non-reactive gas, it constitutes 78.1% of Earth´s atmosphere.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

The science of candles

Candles have been used for lighting since ancient times.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Dissolution of hydrogen chloride (HCl) in water

The solution of hydrogen chloride in water is called hydrochloric acid.

Hydrogen (H₂)

Colourless, odourless, lighter-than-air gas. The most common chemical element in the universe.

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to sustain terrestrial life.

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Added to your cart.