The water cycle (basic)

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Địa lý

Từ khoá

chu kỳ, vòng tuần hoàn nước, nước, thay đổi trạng thái, bay hơi, lượng mưa, tan chảy, đóng băng, sự hình thành mây, bức xạ năng lượng mặt trời, dòng chảy, mưa, tuyết, đám mây, thủy quyển, nước ngầm, nước bề mặt, con sông, suối, biển, đại dương, địa hình, dãy núi, năng lượng mặt trời, độ ẩm, ánh sáng mặt trời, khí hậu, khí quyển, hơi nước, gió, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Ô nhiễm nước

Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là các vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

Ô nhiễm đất

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm đất chính.

Ô nhiễm không khí

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm không khí chính: Ô nhiễm không khí nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Change of seasons (basic)

Due to the Earth´s tilted axis, the angle of the Sun's rays at given latitudes is continuously changing during the year.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Glacier (basic)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Hoàn lưu khí quyển

Sự chênh lệch về nhiệt độ giữa vùng cực và vùng xích đạo gây ra hoàn lưu khí quyển, chịu sự ảnh hưởng của một số yếu tố, trong đó có sự quay của Trái Đất.

Layers of the ocean

Physical properties, as well as the flora and fauna of the ocean change with depth.

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Suction pumps and direct action pumps

Direct action pumps and suction pumps are among the simplest water pumps.

Vùng cácxtơ (cơ bản)

Địa hình cácxtơ bao gồm thung lũng sụt và nhũ đá nhỏ giọt.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Geyser

A geyser is a spring characterised by intermittent discharge of water and steam.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Nitrogen cycle

Atmospherical nitrogen is bound by bacteria and used by living organisms in the form of various compounds.

The phosphorus cycle

The phosphorus cycle describes the movement of phosphorus through the lithosphere, hydrosphere, and biosphere.

Added to your cart.