The evolution of data storage

The evolution of data storage

The capacity of data storage devices have increased at an incredible rate during the past decades.

Công nghệ

Từ khoá

lưu trữ dữ liệu, thiết bị lưu trữ dữ liệu, dữ liệu, thẻ đục lỗ, băng từ, đĩa mềm, đĩa quang, Ổ đĩa USB, thẻ SD, HDD, SSD, thẻ Hollerith, CD, DVD, thẻ nhớ, Trung tâm CNTT, dịch vụ đám mây, byte, megabyte, kilobyte, terabyte, sức chứa, khả năng lưu trữ, Blu-ray, thông tin, xử lý thông tin, laser, Công nghệ, công nghệ thông tin, khoa học máy tính

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Hard disk drive

Computer hard disk drives are devices of magnetic data storage.

How does it work? - Optical disc drives

This animation demonstrates the structure and operation of different types of optical disc drives.

Desktop computer

This animation demonstrates the structure and most important peripherals of desktop computers.

Laptop computer, peripherals

A variety of peripherals can be used with laptop computers.

How does it work? - Computer networks

The Internet allows us to send data quickly to large distances.

How does it work? - Mobile phone

This animation demonstrates how mobile phones work.

Printed circuit board

This animation demonstrates the structure of small, mass-produced circuit boards.

Added to your cart.