The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Bổ sung liên quan

Sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế toàn cầu hiện nay đã phát triển từ doanh nghiệp tư nhân.

Tia mặt trời có thể được sử dụng để làm gì?

Bài học này trình bày cách sử dụng năng lượng mặt trời.

Nước đến từ đâu?

Hãy theo dõi hành trình của nước và tìm hiểu làm thế nào nó vào trong kính của chúng ta.

Liên minh châu âu

Tìm hiểu về lịch sử và hoạt động kinh tế của Liên minh châu Âu.

Làng

Làng là những địa phương có dân số tương đối nhỏ và chỉ có quyền hạn hành chính địa phương.

Kim tự tháp dân số

Kim tự tháp dân số là một đại diện của thành phần tuổi và giới tính của một quốc gia nhất định.

Cộng đồng chung

Những người có vị trí xã hội cao hơn có xu hướng tách mình khỏi tầng lớp xã hội thấp hơn. Thiết...

Chúng sẽ gặp nhau ở đâu?

Hãy tìm hiểu có bao nhiêu thông tin cần thiết để chỉ định một vị trí.

Added to your cart.