Soil types – Hungary (map)

Soil types – Hungary (map)

This animation demonstrates the types of soil found in Hungary.

Địa lý

Từ khoá

loại đất, Hungary, đất, đất rừng nâu, đất rừng phai màu, Đất cát, đất đầm lầy, Đất ruộng, đất phù sa, đất đồng cỏ, Hồ sơ đất mặn, Đất nâu, bản đồ, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các loại đất (phẫu diện đất)

Bài học này mô tả các loại đất khác nhau.

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

National Parks of Hungary

There are ten national parks in Hungary.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Administrative divisions of Hungary

This animation presents the regions, counties and cities of Hungary.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được cố định bởi vi khuẩn và được sinh vật dùng để tạo thành nhiều hợp chất khác nhau.

Added to your cart.