Santa Maria (15th century)

Christopher Columbus' three-masted carrack, the Santa Maria was the flagship of his first, landmark voyage.

Bổ sung liên quan

Lịch sử của chiếc xe

Dưới đây là một vài sự thật thú vị về lịch sử của chiếc xe hiện đại.

Added to your cart.