Rivers and landforms

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Địa lý

Keywords

con sông, cấu hình địa hình, Dòng nước, lòng sông, cửa sông, thượng lưu, khóa giữa, hạ lưu, châu thổ, xói mòn, phù sa, nước ngầm, bẻ cong, quán ba, Đảo, thung lũng, địa hình, nước, thủy văn, vòng tuần hoàn nước, Thiên nhiên, nghiên cứu tự nhiên, địa lý tự nhiên, địa mạo, môn địa lý

Bổ sung liên quan

Scenes

Bổ sung liên quan

Terms of physical geography

This animation demonstrates the most important relief features, surface waters and their relevant symbols.

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Địa hình của Trái Đất

Video mô phỏng về những dãy núi, đồng bằng, con sông, hồ, và hoang mạt lớn nhất trên Trái Đất.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Biển định hình bề mặt Trái Đất như thế nào?

Nước biển, là một ngoại lực, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình bờ biển.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Hydroelectric power plant (Hoover Dam, USA)

The huge dam built on the Colorado river in the US was named after a former American President.

Operation of river locks

River locks make rivers with great level differences safe for boating.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Water pollution

The main sources of water pollution are industry, agriculture and urban areas.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.