Precision agriculture

Precision agriculture

This animation demonstrates the use of modern technology in agriculture.

Công nghệ

Từ khoá

nông nghiệp, nông trại, ổn định, đồng cỏ, silo, bể khí sinh học, máy đổ, Trung tâm CNTT, máy gặt đập liên hợp, máy kéo nông trại, máy kéo, đoạn phim giới thiệu, đĩa bừa, máy gieo hạt, cày, máy phun, thuốc trừ sâu, gieo, thu hoạch, năng suất cây trồng, nền kinh tế, máy móc, chăn nuôi động vật, Công nghệ, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

How does it work? - Combine harvester

Combine harvesters are machines that harvest and thresh grain crops.

Ngô

Một trong những thực vật một lá mầm quan trọng nhất.

Ô nhiễm đất

Hình ảnh này minh họa các nguồn chính gây ô nhiễm đất.

Ô nhiễm nước

Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là các vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị.

Điều chế amoniac từ khí nitơ và khí hydro

Điều chế amoniac hàng loạt yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao cũng như sự hiện diện của sắt như chất xúc tác.

Apple tree

The apple is one of the most popular fruits around the world.

Các loài cây họ cà có thể ăn được

Nhiều loại cây lương thực quan trọng mà chúng ta tiêu thụ là thuộc các cây họ cà.

Livestock

This animation presents animals commonly kept as livestock and the primal cuts of their meat.

Location of origin of livestock and crops

Domesticated animals and crops originate from various parts of the world.

Ngũ cốc

Ngũ cốc là các loài cỏ được trồng để lấy hạt dùng làm thực phẩm.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Types of farms and villages

The structure and density of farms and villages depend on the geographical features of the region.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Windmill

Machines converting the energy of wind into useful forms of power were already in use in the Middle Ages.

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Máy tuốt lúa (thế kỷ 19)

Máy tuốt lúa được sử dụng để tách phần hạt khỏi cây lúa.

Road transport, articulated lorry

Articulated lorries play an important role in road transport.

Added to your cart.