Polynesian family settlement (Samoa, 15th century)

Polynesian family settlement (Samoa, 15th century)

The architecture of traditional Samoan family settlements reflect the unique culture of their inhabitants.

Nghệ thuật tạo hình

Từ khoá

phong cách sống, giải quyết, văn hóa, Polynesia, Đảo, Thái Bình Dương, tàu, Samoa, thế kỷ thứ 15, Tuổi trung niên, kiến trúc, trú ngụ, gia đình, khí hậu nhiệt đới

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Polynesian catamaran

Polynesians travelled huge distances with their specially designed boats.

Moai (Easter Island, 16th century)

This Pacific island is famous for its unique monolithic human figures.

African village (Sudan)

African villages adapt to the natural environment well and reflect of the culture of local tribes.

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Những cuộc phát kiến địa lí (thế kỷ 15–17)

Những cuộc phát kiến địa lí huyền thoại vào đầu thời kỳ Hiện đại không chỉ lập lại bản đồ mà còn có những tác động thật sự đa dạng.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Traditional Eskimo lifestyle

Igloos were the typical dwellings built by Eskimos living in the Arctic zone.

Viking settlement (10th century)

Typical settlements of the Norsemen were not only established in Scandinavia, they appeared on distant areas as well.

Added to your cart.