Photosynthesis

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Sinh học

Từ khoá

quang hợp, pha sáng, pha tối, lục lạp, quá trính dị hóa, autotróf, lá, ánh sáng, ánh sáng mặt trời, ôxy, chất hữu cơ, cacon dioxit, glucose, năng lượng mặt trời, nước, dextrose, sản xuất oxy, liên kết carbon, màng trong, mù tạt, thylakoid, ma trận, Hệ thống ảnh II, Hệ thống ảnh I, sắc tố quang hợp, ATP, ATPase, chuỗi chuyền electron, glyceric acid-3-phosphate, glyceraldehyde 3-phosphate, pentose biphosphate, chuyển đổi năng lượng, chu kỳ, photon, cá loại khí trong khí quyển, carbohydrate, Mặt Trời, sự trao đổi chất, thực vật, hóa sinh, sinh học, _javasolt

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Chlorophyll

Chlorophyll is a photosensitive green pigment found in plants; it absorbs light energy, thus plays a vital role in photosynthesis.

Hiệu ứng nhà kính

Các hoạt động của con người làm tăng hiệu ứng nhà kính và dẫn tới sự nóng lên toàn cầu.

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

Tế bào động vật và thực vật, bào quan

Tế bào nhân chuẩn chứa một số bào quan.

Air pollution

This animation demonstrates the main sources of air pollution: agriculture, industry and urban settlements.

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra thông qua màng tế bào

ADP, ATP

ATP is the main source of energy for cells.

Các cơ quan sinh dưỡng của thực vật

Những cơ quan này đóng vai trò không thể thiếu cho sự tồn tại và phát triển của thực vật.

Chu Trình Cacbon

Trong suốt quá trình quang hợp Cacbon liên kết trong các chất hữu cơ, trong khi thở, và nó được giải phóng vào khí quyển.

Hình thái giải phẫu học lá cây

Hoạt hình này mô tả các loại lá chính và sự khác biệt giữa lá của cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

Hạt và sự nảy mầm của hạt

Cây hai lá mầm có hai lá mầm, còn cây một lá mầm chỉ có một.

Hoa

Với sự trợ giúp của hoạt hình, chúng ta có thể tìm hiểu về cấu trúc của một bông hoa điển hình.

Khí oxy (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi. Một thành phần quan trọng của bầu khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Niche

In ecology, a niche is a term describing the way of life of a species.

Surface tension

Surface tension is the property of a liquid that allows it to obtain the smallest surface area possible.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Trùng biến hình amip

Các sinh vật đơn bào dị dưỡng tồn tại phổ biến với hình dạng liên tục thay đổi.

Comparison of monocots and dicots

The two groups of angiosperms are monocots and dicots.

Trùng roi xanh

Sinh vật nhân thực đơn bào sống trong nước ngọt có khả năng tự dưỡng lẫn dị dưỡng.

Added to your cart.