Papermaking

Papermaking

Paper was invented more than two thousand years ago.

Công nghệ

Từ khoá

làm giấy, giấy, sản xuất, cellulose, sợi, cái cây, tái chế, sản xuất gỗ, phá rừng, ô nhiễm môi trường, hàng giấy, beta-D-glucose, glucose, nước, polysacarit, năng lượng, môi trường, Công nghệ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Xenluloza

Thành phần tạo nên vách tế bào và sợi tế bào của thực vật.

Beta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

One of the stereoisomers of D-glucose.

Cellobiose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Cellobiose is the basic structural unit of cellulose.

Gutenberg's press (Mainz, 15th century)

Life magazine picked Gutenberg's invention of mechanical movable type printing as the most important event of the second millennium.

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Nạn phá rừng

Phá rừng gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Sản xuất xi măng

Hoạt họa 3D này thể hiện các công đoạn sản xuất xi măng.

Cối xay nước

Ngườii Trung Cổ sử dụng những máy móc chuyển năng lượng của dòng nước chảy thành các dạng năng lượng hữu ích.

How does it work? - Ballpoint pen

The invention of the ballpoint pen made writing a lot easier.

Added to your cart.