Ô nhiễm nước

Ô nhiễm nước

Các nguồn chính gây ô nhiễm nước là các vùng công nghiệp, nông nghiệp và đô thị.

Địa lý

Từ khoá

ô nhiễm nguồn nước, công nghiệp, giải quyết, nông nghiệp, vận chuyển nước, chất thải, nước, môi trường, ô nhiễm môi trường, Thiên nhiên, xã hội, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Ô nhiễm nước

 • ô nhiễm nước công nghiệp
 • ô nhiễm nước nông nghiệp
 • ô nhiễm nước đô thị

Ô nhiễm công nghiệp

 • chất thải phóng xạ
 • sản phẩm phụ công nghiệp - kim loại nặng
 • dầu - khai thác dầu thô
 • nước thải công nghiệp - chất hữu cơ, kim loại nặng
 • rửa ráy

Ô nhiễm nông nghiệp

 • chăn nuôi công nghiệp
 • phân chuồng
 • thâm canh - thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học (nitrat)
 • đất bị sói mòn

Ô nhiễm đô thị

 • giao thông đường biển
 • nước thải
 • sông bị ô nhiễm
 • chất thải sinh hoạt
 • nhiên liệu tràn

Các mục liên quan

Ô nhiễm

Ô nhiễm là tác động tiêu cực từ hoạt động của con người đến môi trường tự nhiên.

Ô nhiễm đất

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm đất chính.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

Water supply system

The water supply system provides clean and safe drinking water for the consumers.

Ô nhiễm không khí

Hoạt ảnh này thể hiện các nguồn ô nhiễm không khí chính: Ô nhiễm không khí nông nghiệp, công nghiệp và đô thị.

Metropolises

A metropolis is a large city with a population of over 1 million people.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Greenhouse effect

Human activity increases the greenhouse effect and leads to global warming.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Nhà máy điện hạt nhân

Nhà máy điện hạt nhân chuyển hóa năng lượng được giải phóng trong quá trình phân hạch thành điện năng.

Rivers and landforms

Rivers play an important role in shaping the Earth's surface: they cause erosion as well as carrying and depositing sediment.

Sự phát triển của hồ

Những vùng nước cố định có thể được hình thành ở những điểm lõm trên bề mặt Trái Đất nhờ các lực nội sinh và lực ngoại sinh, cũng như nhờ hoạt động của con...

Tầng ozone

Tầng ozone lọc bức xạ cực tím có hại từ Mặt Trời, do đó không thể thiếu đối với sự sống trên Trái Đất.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Precision agriculture

This animation demonstrates the use of modern technology in agriculture.

Bin lorries

Bin lorries play an important role in the life of towns and cities.

Copper sulphate (CuSO₄)

A compound of sulphur often used as a pesticide.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Added to your cart.