Northern white-breasted hedgehog

Northern white-breasted hedgehog

The Northern white-breasted hedgehog rolls into a ball to protect itself.

Sinh học

Từ khoá

nhím, xương sống, về đêm, ngủ đông, răng sắc nhọn, động vật, động vật có xương sống, động vật có vú, côn trùng, sinh học

Các mục liên quan

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Các tầng rừng

Các tầng rừng của những loại rừng khác nhau có thể khác nhau.

European badger

The European badger is an omnivorous, nocturnal animal. Badger colonies live in large burrow systems, called setts.

European otter

Otters are semi-aquatic predatory mammals.

Nhện vườn châu Âu

Hình ảnh này thể hiện giải phẫu của nhện với ví dụ là một loài nhện châu Âu phổ biến.

Roman snail

A widespread snail species, also popular as food.

Sán lông

Một trong những loại giun dẹp phổ biến nhất.

Sabre-toothed cat

Large, extinct species of cats named after the shape of their large canine teeth.

Beta-D-fructozơ (đường quả) (C₆H₁₂O₆)

Fructozơ là chất ngọt nhất trong số các cacbohiđrat đơn giản.

Added to your cart.