Liên kết peptit

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Hoá học

Từ khoá

liên kết peptit, liên kết amit, đipeptit, tripeptit, polipeptit, chất đạm, đầu C, đầu N, nhóm amin, nhóm cacboxyl, amino axit, glyxin, alanin, chuỗi bên hữu cơ, xả nước, spatial structure, tổng hợp protein, enzim, hóa học hữu cơ, hóa sinh, hóa học

Các mục liên quan

Amino axit

Amino axit là monome của protein.

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polypeptide bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Alanine (C₃H₇NO₂)

Là một axit amin không phân cực. Phân tử L và D là hình ảnh phản chiếu của nhau.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

Added to your cart.