Layers of the ocean

Layers of the ocean

Physical properties, as well as the flora and fauna of the ocean change with depth.

Địa lý

Từ khoá

biển, thủy quyển, hấp thụ ánh sáng, khách hàng, nhà sản xuất, phân hủy, sinh vật phù du, tảo, biển mở, bờ biển, biển sâu, hệ thực vật và động vật, độ mặn, đại dương, nước biển, nước, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Châu lục và đại dương

Các vùng đất khô ráo trên bề mặt Trái Đất được chia thành các châu lục được ngăn cách bởi các đại dương.

Sơ đồ p-V-T cho khí lý tưởng

Mối quan hệ giữa áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng được mô tả bởi các định luật khí.

Seas and bays

This animation demonstrates the most important seas and bays.

Cá cần câu

Loài cá có vẻ ngoài kỳ dị này sử dụng mồi nhử phát quang sinh học để bắt con mồi. Hoạt ảnh sau giải thích cách thức hoạt động của nó.

Con sứa

Sứa là loài động vật biển sống trôi nổi thuộc ngành cổ xưa nhất của phân giới Eumetazoans là Ruột khoang.

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally heated water erupts.

Hải lưu

Băng chuyền đại dương là hệ thống hải lưu trên toàn cầu có ảnh hưởng lớn tới khí hậu của Trái Đất.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the incoming high-pressure air.

Ictíneo II submarine

The submarine designed by the Spanish inventor Narcís Monturiol was a pioneering work in the history of underwater navigation.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Seawater desalination

The desalination process produces drinking water from seawater.

Thủy triều

Sự lên xuống của mực nước biển do trọng lực của Mặt trăng gây ra.

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

The water cycle (basic)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Vòng tuần hoàn của nước (trung cấp)

Nước trên Trái đất thay đổi trạng thái liên tục. Vòng tuần hoàn của nước bao gồm các quá trình như bay hơi, mưa, tan chảy và đóng băng.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.