Hydronium ion (H₃O⁺)

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hoá học

Từ khoá

Ion hydroni, cation, ion hợp chất, có tính axit, pH, tính axit, nồng độ ion, hóa học vô cơ, ion, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Sự hòa tan của NaCl

Muối thông thường tan trong nước: các phân tử phân cực nước hình thành một lớp phủ xung quanh các ion.

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Reaction of zinc with hydrochloric acid

The dissolution of zinc in hydrochloric acid produces hydrogen gas.

Sự hòa tan của hydro clorua (HCl) trong nước

Dung dịch hòa tan của hydro clorua trong nước được gọi là axit clohydric.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Hydro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí và là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Khí oxy (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi. Một thành phần quan trọng của bầu khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.