Hydronium ion (H₃O⁺)

Hydronium ion (H₃O⁺)

The presence of hydronium ions relative to hydroxide ions determines a solution´s pH.

Hoá học

Từ khoá

ion hiđroni, cation, ion đa nguyên tử, có tính axit, pH, tính axit, nồng độ ion, hóa học vô cơ, ion, hóa học

Các mục liên quan

Hydroxide ion (OH⁻)

A compound ion formed when a water molecule releases a proton.

Sự hòa tan của NaCl

Muối thường tan trong nước: các phân tử phân cực nước hình thành một lớp bao xung quanh các ion.

Phản ứng của hydro với oxy

Khí Knallgas (còn gọi lại khí oxyhydrogen), là hỗn hợp của hydro và oxy. Hỗn hợp này có khả năng phát nổ khi bắt lửa.

Phản ứng của kẽm với axit clohiđric

Sự hòa tan kẽm trong axit clohiđric tạo ra khí hiđro.

Sự hòa tan của hiđro clorua (HCl) trong nước

Dung dịch của hiđro clorua trong nước được gọi là axit clohiđric.

Water (H₂O)

Water is a very stable compound of hydrogen and oxygen, vital for all known forms of life. In nature it occurs in liquid, solid and gaseous state.

Hiđro (H₂)

Chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí. Hiđro là nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vũ trụ.

Khí oxi (O₂) (trung cấp)

Một chất khí không màu, không mùi, là thành phần quan trọng của khí quyển và không thể thiếu để duy trì sự sống trên mặt đất.

Permanganate ion (MnO₄⁻)

Potassium permanganate is used as a disinfectant.

Added to your cart.