Hot air balloon

Hot air balloon

A hot air balloon is a balloon aircraft which is lifted by hot air.

Vật lý

Từ khoá

khinh khí cầu, quả bóng bay, nâng lên, hàng không, gondola, vòi đốt khí, luật khí, tăng, nổi, giảm dần, nghiêm trọng, cơ khí, lực, nhiệt động lực học, vật lý học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Khinh khí cầu (thế kỷ 18)

Anh em nhà Montgolfier người Pháp là những nhà tiên phong đầu tiên trong việc bay lên bầu trời.

Aerodynamic lift

Due to their asymmetrical profile of the wings, lift is produced while flying at a high speed.

Các định luật của Newton về chyển động

Video mô phỏng này cho thấy ba định luật về chuyển động của nhà bác học Isaac Newton, đặt nền tảng cho cơ học cổ điển.

Các Loại Lực

Hình ảnh mô phỏng các loại lực tác dụng lên xe gắn bánh và xe gắn máng trượt.

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

Unmanned aerial vehicles (UAV)

The range of applications of unmanned aerial vehicles ('drones') keeps growing.

Wright Flyer I (1903)

The Wright Flyer was the first successful powered, heavier-than-air aircraft, designed and built by the Wright brothers.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Meteorological instruments

This animation demonstrates instruments used to examine atmospheric phenomena.

Added to your cart.