Histidine

Histidine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Hoá học

Từ khoá

histidine, Của anh ấy, amino acid, chất đạm, peptide, polypeptide, chuỗi bên cực, cấu trúc zwitterionic, liên kết peptide, liên kết amide, trình tự amino acid, hóa phân tử, hóa học hữu cơ, hóa học, sinh học, hóa sinh

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Amino acids

Amino acids are the monomers of proteins.

Added to your cart.