Folding (advanced)

Folding (advanced)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Địa lý

Từ khoá

gấp, gập lại, đồng bộ, phản tuyết, đường dây đồng bộ, núi gấp, sự hình thành núi, kiến tạo địa tầng, người thu gom trầm tích, trầm tích, mảng kiến ​​tạo, lực nén, đá, núi, lớp đá, Thiên nhiên, môn địa lý

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Động đất

Động đất là một trong những hiện tượng thiên nhiên gây tàn phá nhiều nhất.

Các mảng kiến tạo

Các mảng kiến tạo có thể di chuyển và tương tác lẫn nhau.

Faulting (basic)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Faulting (intermediate)

Vertical forces can break up layers of rock into fault blocks, which then move vertically along the fracture planes.

Folding (basic)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Folding (intermediate)

Lateral compressive forces cause rocks to form folds. This is how fold mountains are formed.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Added to your cart.