Ethene (ethylene) (C₂H₄)

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

The first member in the homologous series of 1-alkenes.

Hoá học

Từ khoá

ethene, ethylene, alkene, olefin, hydro carbon không bão hòa, loạt tương đồng, thêm vào, trùng hợp, hoóc môn thực vật, chín, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ethane (C₂H₆)

The second member in the homologous series of straight-chain alkanes.

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

The first member of the homologous series of alkyne hydrocarbons.

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là một phản ứng trong đó các phân tử của hai hoặc nhiều chất kết hợp với nhau mà không tạo thành sản phẩm phụ.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Polyethylene là sản phẩm tạo ra từ việc polyme hóa ethylen, đó là một loại nhựa.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Loại khí không màu, không mùi, là monome của teflon

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Các Ankan

Các ankan là các hydrocacbon bão hoà và được xếp thành một chuỗi đồng đẳng.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Prop-1-ene (C₃H₆)

The monomer of polypropylene.

Added to your cart.