Dromedary

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Sinh học

Từ khoá

lạc đà dromedar, lạc đà, đoàn lữ hành, Sa mạc, móng guốc chẵn, động vật nhai lại, động vật, động vật có xương sống, động vật ăn cỏ, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

Trại của người Bedouin

Lối sống bán du mục của người Bedouin được điều chỉnh để thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sa mạc.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

African elephant

The largest land mammal on Earth.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Kangaroo xám

Một trong những loài thú có túi lớn nhất.

Red deer

Red deer are even-toed ungulates, ruminants. Their males have spectacular antlers.

Gia súc

Hoạt họa này giới thiệu các động vật thường được nuôi như gia súc và các lát thịt cơ bản của chúng.

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Types of dentition in mammals

The dentition of different species of mammals reflect their feeding habits.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Added to your cart.