Conformations of ethane

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Hoá học

Từ khoá

etan, phân tử etan, hình thức, xoay quanh trái phiếu, alkane, hydrocarbon, hình dạng bị lu mờ, hình dạng so le, hóa học hữu cơ, hóa phân tử, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Ethane (C₂H₆)

The second member in the homologous series of straight-chain alkanes.

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

The first member in the homologous series of 1-alkenes.

Ethyne (acetylene) (C₂H₂)

The first member of the homologous series of alkyne hydrocarbons.

Phản ứng cộng

Phản ứng cộng là một phản ứng trong đó các phân tử của hai hoặc nhiều chất kết hợp với nhau mà không tạo thành sản phẩm phụ.

Phản ứng trùng hợp ethylen

Ethylen được trùng hợp được gọi là polyethylen, một loại nhựa.

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and are not superimposable.

Propane (C₃H₈)

The third member in the homologous series of straight-chain alkanes.

Added to your cart.