Chilean recluse spider

Chilean recluse spider

The poisonous bite of the Chilean recluse spider poses a serious threat to human health.

Sinh học

Từ khoá

nhện ẩn dật, nhện, con nhện, nhện hổ, Nam Mỹ, Chi Lê, tuyến nọc độc, nọc độc, hoại tử, chích, nguy hiểm, cephalothorax, bụng, ngộ độc, động vật chân đốt, Araneae, động vật ăn thịt, động vật, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

European garden spider

This animation demonstrates the anatomy of spiders through the example of a common European species.

Mexican redknee tarantula

One of the best known species of spiders, often kept as pets. Its bite is not fatal for humans.

Fat-tailed scorpion

The fat-tailed scorpion is one of the world's most dangerous scorpions.

Rết Địa Trung Hải

Hình họa 3D này giới thiệu về một loài rết rất phổ biến ở Địa Trung Hải.

Common European viper

A species of venomous snakes widespread in Europe. Its bite is rarely fatal to humans.

European honeybee

Honeybees produce a sweet and nutritious substance, honey.

Southern wood ant

An ant colony consist of a queen, male ants and workers.

Bọ cánh cứng

Lấy bọ cánh cứng làm hình mẫu, bài giảng sẽ trình bày về cách hệ cơ của côn trùng hoạt động, cách chúng bay và sinh sản.

Cockchafer (Maybug)

The cockchafer (or maybug) is a widespread bug in Europe. Its larvae, known as chafer grubs are considered a pest.

Tôm hùm đất Châu Âu

Một loài tôm hùm nước ngọt lớn sống phổ biến ở Châu Âu.

Added to your cart.