Bài tập phân tử V (Hợp chất có nhóm cacbonyl)

Bài tập phân tử V (Hợp chất có nhóm cacbonyl)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất có nhóm cacbonyl.

Hoá học

Từ khoá

phân tử, hợp chất hữu cơ chứa oxi, cồn, ete, hợp chất có nhóm cacbonyl, anđehit, xeton, axit cacboxilic, este, nhóm hiđroxyl, nhóm cacbonyl, nhóm xeton, nhóm cacboxyl, Đồng phân cấu trúc, nhóm chức, phản ứng tráng gương, hóa trị, liên kết bội, số nhóm hiđroxyl, bài tập, thực hành, hợp chất hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Bài tập phân tử VI (Cacbohiđrat)

Bài tập về nhóm và cấu trúc của mono-, đi-, và polisaccarit.

Axetanđehit (etanal) (CH₃CHO)

Một anđehit đóng vai trò là nguyên liệu thô và sản phẩm trung gian quan trọng trong công nghiệp.

Axit axetic (axit etanoic) (CH₃COOH)

Một trong những sản phẩm của quá trình oxi hóa etanol.

Axit fomic (axit metanoic) (HCOOH)

Axit fomic là dạng axit cacboxylic đơn giản nhất.

Axit oxalic (axit etaneđioic) (COOH)₂

Là dạng axit đicacboxilic đơn giản nhất.

Dimethyl ether (C₂H₆O)

A colourless gas with a typical odour, produced by dehydrating methanol.

Ethanol (rượu etylic) (C₂H₅OH)

Được biết đến như là cồn, là một hợp chất rất quan trọng trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Etyl axetat (C₄H₈O₂)

Một trong những este quan trọng nhất, được tạo ra bởi phản ứng của rượu etylic và axit axetic.

Glixerol (propan-1,2,3-triol) (C₃H₈O₃)

Một triol thường được sử dụng như một thành phần của kem và thuốc mỡ.

Metanol (methyl alcohol) (CH₃OH)

Là loại ancol bão hòa đơn giản nhất và cũng là hợp chất có độc tính cao, dễ bị nhầm lẫn với etanol.

Metyl fomat (C₂H₄O₂)

Este của axit fomic và metanol, một hợp chất thơm tồn tại trong một số loại trái cây.

Phenol (C₆H₅OH)

Hợp chất đơn giản nhất trong số các hợp chất hiđroxy thơm.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Là một loại rượu 4 cacbon thường được dùng làm dung môi.

Axeton (C₃H₆O)

Đại diện đơn giản nhất của xeton.

Added to your cart.