Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Hoá học

Từ khoá

axit benzoic, axit cacboxilic, axit cacboxilic thơm, benzoat, chất bảo quản, hóa học hữu cơ, hóa học

Các mục liên quan

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Phenol (C₆H₅OH)

Hợp chất đơn giản nhất trong số các hợp chất hiđroxy thơm.

Canxi cacbonat (CaCO₃)

Đá vôi là một vật liệu được sử dụng một cách rộng rãi và đa dạng.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hiđrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Stiren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polistiren.

Axit fomic (axit metanoic) (HCOOH)

Axit fomic là dạng axit cacboxylic đơn giản nhất.

Axit oxalic (axit etaneđioic) (COOH)₂

Là dạng axit đicacboxilic đơn giản nhất.

Added to your cart.