Axit amin

Axit amin

Axit amin là đơn hợp của protein.

Hoá học

Từ khoá

amino acid, arginine, măng tây, axit aspartic, cysteine, phenylalanine, glycine, glutamine, glutamic acid, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, Proline, tyrosine, threonine, cố gắng, huyết thanh, valine, alanine, chất đạm, peptide, liên kết peptide, liên kết amide, cấu trúc zwitterionic, chuỗi bên vô cực, chuỗi bên cực, phân tử, hóa học, hóa học hữu cơ

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Alanine (C₃H₇NO₂)

Là một axit amin không phân cực. Phân tử L và D là hình ảnh phản chiếu của nhau.

Arginine

One of the twenty protein-building amino acids.

Asparagine

One of the twenty protein-building amino acids.

Aspartic acid

One of the twenty protein-building amino acids.

Axit glutamic

Một trong số 20 amino axit cấu thành nên protein.

Cysteine

An amino acid containing sulphur, one of the amino acids that make up proteins.

Glutamine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Histidine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Isoleucine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Leucine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Lysine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Methionine

A sulphur-containing amino acid.

Phenylalanine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Proline

One of the 20 amino acids that make up proteins. Its amino group and the 3rd carbon atom of the side chain form a ring.

Serine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Threonine

One of the 20 amino acids that make up proteins.

Tyrosin

Một trong 20 amino axit cấu thành nên protein. Nó bao gồm một vòng thơm là một phần của chuỗi bên.

Tryptophan

One of the 20 amino acids that make up proteins. It contains an aromatic ring as part of its side chain.

Valin

Một trong số 20 amino axit cấu thành nên protein.

Cấu trúc bậc hai của protein

Các chuỗi polypeptide bao gồm các axit amin và có thể xuất hiện ở dạng cấu trúc xoắn alpha hoặc cấu trúc gấp beta.

Cấu trúc của protein

Cấu trúc và sự sắp xếp của các chuỗi polypeptide ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của protein.

Điều chế amoniac từ khí nitơ và khí hydro

Điều chế amoniac hàng loạt yêu cầu nhiệt độ và áp suất cao cũng như sự hiện diện của sắt như chất xúc tác.

Chu trình nitơ

Nitơ trong khí quyển được gắn kết bởi vi khuẩn và nhiều sinh vật dùng chất này trong nhiều hợp chất khác nhau.

Haemoglobin

Oxygen carrier protein in our red blood cells.

Ion amoni (NH₄⁺)

Là ion hợp chất được sinh ra khi một proton được thêm vào phân tử amoniac.

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Amoniac (NH₃)

Amoniac là chất khí không màu có mùi hăng đặc trưng. Dung dịch tan trong nước của của được gọi là amoni hydroxit hoặc rượu amoniac.

Fibroin

Fibroin is a fibrillar protein excreted by silkworms.

Glycylglycine (C₄H₈N₂O₃)

The simplest peptide, formed from two glycine molecules by a peptide bond.

Added to your cart.