Anilin (C₆H₅NH₂)

Anilin (C₆H₅NH₂)

Amin thơm đơn giản nhất. Tên khoa học của nó là phenylamin.

Hoá học

Từ khoá

thuốc nhuộm, phenylamine, amin, hợp chất hữu cơ chứa nitơ, amin thơm, chất độc, hóa học vô cơ, hóa học

Các mục liên quan

Axit benzoic (C₆H₅COOH)

Là dạng axit cacboxylic thơm đơn giản nhất.

Benzen (C₆H₆)

Benzen là hydrocacbon thơm đơn giản nhất.

Stiren (vinyl benzen) (C₈H₈)

Một chất lỏng không màu có mùi tương tự như benzen. Là monome của polistiren.

Liên kết cộng hóa trị trong phân tử benzen

Trong benzen có các liên kết sigma và liên kết pi định vị giữa các nguyên tử cacbon.

Naphtalen (C₁₀H₈)

Hiđrocacbon thơm đa vòng đơn giản nhất.

Bài tập phân tử VII (Hợp chất nitơ hữu cơ)

Bài tập về các nhóm và cấu trúc của các hợp chất hữu cơ chứa nitơ.

Imidazole (C₃H₄N₂)

A biologically and practically important organic compound.

Phenol (C₆H₅OH)

Hợp chất đơn giản nhất trong số các hợp chất hiđroxy thơm.

Pyridin (C₅H₅N)

Một hợp chất hữu cơ dị vòng cơ bản. Là một chất lỏng không màu, có mùi hăng, và độc hại.

Pyrimidine (C₄H₄N₂)

A heterocyclic organic compound, its derivatives are thymine, cytosine and uracil.

Added to your cart.