Alanine (C₃H₇NO₂)

Alanine (C₃H₇NO₂)

Là một axit amin không phân cực. Phân tử L và D là hình ảnh phản chiếu của nhau.

Hoá học

Từ khoá

alanine, Ala, amino acid, chất đạm, peptide, polypeptide, chuỗi bên vô cực, lụa, zwitterion, liên kết peptide, liên kết amide, trình tự amino acid, phân tử, hóa học, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axit amin

Axit amin là đơn hợp của protein.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Tơ nhện, mạng nhện

Mặc dù mật độ của tơ nhện thấp hơn sợi nylon, độ bền kéo của nó còn lớn hơn cả thép.

Added to your cart.