Alanine (C₃H₇NO₂)

Alanine (C₃H₇NO₂)

Là một axit amin không phân cực. Phân tử L và D là hình ảnh phản chiếu của nhau.

Hoá học

Từ khoá

alanine, Ala, amino acid, chất đạm, peptide, polypeptide, chuỗi bên vô cực, lụa, zwitterion, liên kết peptide, liên kết amide, trình tự amino acid, hóa phân tử, hóa học, hóa sinh, sinh học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axit amin

Axit amin là đơn hợp của protein.

Optical isomerism

Mirror image isomers of asymmetrical shapes and solids are non-superimposable.

Liên kết peptit

Các axit amin cấu thành nên protein được bao quanh bởi những liên kết peptit.

Spider silk, spider web

While the density of spider silk is less than that of nylon filaments, its tensile strength is greater than that of steel.

Added to your cart.