ADP, ATP

ADP, ATP

ATP is the main source of energy for cells.

Sinh học

Từ khoá

ADP, ATP, adenosine diphosphate, adenosine triphosphate, phân tử lưu trữ năng lượng, phân tử vận chuyển năng lượng, nucleotide, quá trính trao đổi chất, trái phiếu vĩ mô, ribose, adenine, phosphate, sinh học, hóa sinh, hóa học

Các mục liên quan

Các cảnh

Các mục liên quan

Axit phosphoric (H₃PO₄)

Nó được dùng làm phụ gia thực phẩm, chất tẩy rửa cặn vôi và rỉ sét.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

A crystalline compound found in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Ion phosphat (PO₄³⁻)

Là ion hợp chất hình thành khi phân tử axit phosphoric giải phóng một proton.

Purine (C₅H₄N₄)

A heterocyclic aromatic organic compound, its derivatives include guanine and adenine.

Coenzyme A

An acyl-carrier coenzyme taking part in both anabolic and catabolic processes.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ is a coenzyme that plays an important role mainly in catabolic processes, while NADP is important in anabolic processes as hydrogen carriers.

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

The open-chain version of ribose, which occurs naturally in nucleic acids, coenzymes, nucleotides and nucleosides.

Enzymes

Enzymes are protein molecules catalysing biochemical reactions. Their activity can be regulated.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Quá trình vận chuyển

Hình ảnh sau giải thích các quá trình vận chuyển chủ động và thụ động diễn ra thông qua màng tế bào

Added to your cart.