3D rotating game

3D rotating game

Assemble fragments of broken three-dimensional shapes by rotating the models.

Tự nhiên

Từ khoá

Trò chơi câu đố lắp hình, lập thể

Các mục liên quan

Bài tập cân đĩa

Bài tập thử óc logic thú vị: bạn có nhiều quả cân nhìn như nhau, nhưng có một quả cân khác với những quả còn lại. Hãy tìm nó.

Geometric transformations – rotation

This animation demonstrates geometric rotation, a type of geometric transformation both in plane and space.

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Katie on the playground

A colourful and entertaining animation to practise orientation in space.

Robots

An entertaining game about different views of spatial objects.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

3D shadow puzzle

This exciting and colourful game is designed to develop spatial perception. You can check your solutions using isometric views.

Added to your cart.