Альфа-D-глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Альфа-D-глюкоза (C₆H₁₂O₆)

Ізомер глюкози, а саме, D-глюкози.

Хімія

Ключові слова

альфа-D-глюкоза, глюкоза, моносахарид, вуглевод, цукор, простий цукор, стереоізомер, гексоза, глікозид, альдозами, алдохексоз, реакція срібного дзеркала, конституція, конформація, осьовий, екваторіальний, фотосинтез, крохмаль, Органічна хімія, хімія

Пов'язані об'єкти

Сцени

Кулестержнева модель

Альфа-D-глюкоза, виноградний цукор (C₆H₁₂O₆)

Дані

Молярна маса: 180,16 г/моль

Температура плавлення: 146 °C

Густина: 1,5620 г/см³

Теплота згорання: -2805 кДж/моль

Властивості

Альфа-D-глюкоза належить до альдогексоз. Це білі кристали, солодкі на смак, без запаху, дуже добре розчинні у воді, але менш розчинні у спирті. Під час нагрівання плавляться навіть за низької температури. У циклічній формі альфа-D-глюкоза містить етерну групу та гідроксильні групи.

"Альфа" вказує на те, що гідроксильна група біля першого атома Карбону розташована нижче площини кільця і напрямлена у протилежний бік від CH₂OH-групи. У бета-D-глюкозі дана гідроксильна група розташована по той самий бік відносно кільця, що і CH₂OH-група.

"D" означає, що конфігурація хірального центру, який розташований якнайдалі від оксогрупи, збігається з конфігурацією хірального центру в молекулі D-гліцеральдегіду.

Альфа-D-глюкоза утворює естери з карбоновими кислотами. Її наявність можна визначити за допомогою проб Толленса та Фелінга, оскільки у водному розчині частина циклічних форм глюкози розкривається, і її молекули у формі ланцюга вступають у хімічні реакції.

Поширення в природі, добування

Альфа-глюкоза міститься майже у всіх солодких фруктах, а також бере участь в синтезі ди- та полісахаридів. Є складовою частиною мальтози та крохмалю. Альфа-глюкоза утворюється в рослинах під дією світла у процесі фотосинтезу.

Застосування

Альфа-глюкоза є однією з найпоживніших речовин для живих істот: наш організм використовує енергію, яка виділяється під час біологічного окиснення глюкози. У великих кількостях глюкозу використовують в органічному синтезі, зокрема, для добування сорбіту, глюконової, аскорбінової та глутамінової кислот.

Об'ємна модель

Голосовий супровід

Пов'язані об'єкти

Утворення циклічної форми глюкози

У анімації можна побачити, як утворюються з ланцюгової форми циклічні форми альфа- та бета-D-глюкози.

Амілоза ((C₆H₁₀O₅)n)

Спіральна молекула, яка складається з мономерів - альфа-D-глюкози. Є складовою частиною крохмальних зерен.

Мальтоза (солодовий цукор) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Дисахарид, утворений під час сполучення двох молекул альфа-D-глюкози.

Сахароза (буряковий цукор) (C₁₂H₂₂O₁₁)

У побуті сахарозу називають цукром. Це біла речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді.

Лактоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Лактоза - цукор, який міститься в молоці ссавців.

Будова та робота печінки

Печінка - важливий орган, який відіграє важливу роль у перетравлюванні жирів, детоксикації та обміні речовин в організмі.

Фотосинтез (базовий)

Рослини здатні перетворювати неорганічні речовини (двоокис вуглецю і воду) в органічний цукор.

Оптична ізомерія

Асиметричні молекули не суміщаються зі своїми дзеркальними відбиттями.

Задання з теми Молекули. VI. (Вуглеводи)

Завдання на ознайомлення з класифікацією та будовою моно-, ди- та полісахаридів.

Целобіоза (C₁₂H₂₂O₁₁)

Целобіоза - це основна структурна одиниця целюлози.

Целюлоза (C₆H₁₀O₅)n

Це речовина, з якої складаються клітинні стінки рослин.

Бета-D-фруктоза (C₆H₁₂O₆)

Фруктоза, або по-іншому плодовий цукор, - це вуглевод із групи моносахаридів, що міститься в солодких плодах.

Added to your cart.