Metan (CH₄)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin birinci üyesidir.

Asetamit (Etanamit) (C₂H₅NO)

Beyaz renkli, kokusuz, kristalli bir madde.

Azot Monoksit (NO)

Renksiz, havadan yoğun gaz, nitrik asit üretiminin ara maddesidir.

İzopren (2-metil-1,3-butadien) (C₅H₈)

İsopren polimerizasyonu ile sentetik kauçuk üretilir.

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

Pirol (C₄H₅N)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir.

Berilyum Diklorür (BeCl₂)

Berilyum üretiminde ve katalizör olarak kullanılır.

Hidrojen Florür (HF)

Hidrojen halojenürler arasındadır, o kadar agresif bir madde, cam ile de reaksiyona girer.

İyot (I₂)

Gri, katı maddedir, ısıtıldığı zaman süblimleşir. İyot'un alkol icindeki çözeltisi...

Asetik Asit (Etanoik Asit) (CH₃COOH)

Etanolün oksidasyonunun ürünlerinden biri.

Beta-D-fruktoz (Meyve Şekeri) (C₆H₁₂O₆)

Fruktoz, basit karbonhidratların arasında en tatlısıdır.

Toprak türleri - Macaristan (harita)

Görüntü, Macaristan'da bulunan toprak türlerini gösterir.

Trimetilamin N(CH₃)₃

Bozulmuş gıdalarda oluşan hoş olmayan bir koku veren tersiyer amindir.

Zafer Takı (Paris, 1836)

'Arc de Triomphe'un inşaatı yalnız Bonaparte Napolyon'un çöküşünden sonra 1836'da tamamlandı.

Naftalin (C₁₀H₈)

En basit polisiklik aromatik hidrokarbondur.

Hidronyum İyonu (H₃O⁺)

Kompleks iyon, asit pH için sorumludur.

Sülfat İyonu (SO₄²⁻)

Çok atomlu iyon, sülfürik asidin, bir proton verdiğinde oluşur.

Etil Asetat (C₄H₈O₂)

Etanol ve asetik asidin reaksiyonu ile üretilen en önemli esterlerinin biridir.

Added to your cart.