Nitrat İyonu (NO₃⁻)

Bitkilerin en önemli azot kaynağı olan çok atomlu iyon.

Hidrojen (H₂)

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu havadan daha az bir gazdır. Evrendeki en yaygın elementtir.

Molekül Alıştırmaları VII. (Azot İçeren Karbon Bileşikleri)

Azot içeren organik bileşiklerin sınıflandırılmasını ve yapısını tanıtan alıştırma.

Muhi Muharebesi (11-12 Nisan 1241)

Moğollara karşı savaşta birçok yanlış karar Macarların yıkıcı yenilgisine neden oldu.

Benzoik Asit (C₆H₅COOH)

En basit aromatik karboksilik asittir.

Dietil Eter (Eter) (C₄H₁₀O)

Eterler arasında en iyi bilinen bileşiktir.

Palmitik Asit (Hexadekanoik Asit) (C₁₅H₃₁COOH)

Beyaz, mumsu bir madde, karbon sayısı yüksek olan karboksilik asit.

Ozon (O₃)

Üç oksijen atomundan oluşan oksijenin allotropudur.

Hidrojen Klorür (HCl)

Renksiz, keskin kokulu, sulu çözeltisi hidroklorik asit olan gazdır.

Siklopentan (C₅H₁₀)

Sikloalkenlerin homolog serisinin üyesidir.

Pentan (C₅H₁₂)

Alkanların homolog serisinin beşinci üyesi. Renksiz, yanıcı sıvı.

Trans-2-büten (C₄H₈)

Renksiz, havadan ağır gazdır. Geometrik izomeri cis-2-butendir.

Etil Asetat (C₄H₈O₂)

Etanol ve asetik asidin reaksiyonu ile üretilen en önemli esterlerinin biridir.

Etan (C₂H₆)

Düz zincirli alkanların homolog serisinin ikinci üyesidir.

Added to your cart.