RNA

RNA

Fosforik asitten, ribozdan ve bazlardan (sitozin, urasil, adenin ve guaninden) oluşan polinükleotittir.

Kimya

Etiketler

RNA, RNA zinciri, ribonükleik asit, nükleik asit, polinükleotit, adenin, urasil, sitozin, guanin, nükleotit, mesajcı RNA, ribozomal RNA, RNA aktarmak, fosforik asit, D-riboz, gene, biyoteknoloji, protein, amino asit, protein sentezi, kodon, antikodon, organik kimya, kimya, biyoloji, biokimya

İlgili ekstralar

Görüntüler

Animasyon

Riboz

 • D-riboz

Ribonükleik asit, RNA

Özellikler, üretim

RNA polinükleotittir: Nükleotit birimlerinden oluşur. Her nükleotit bir fosforik asit, bir riboz ve azot içerikli bir organik bazdan oluşur. Baz (bazı istisnalar hariç) sitozin, urasil, adenin veya guanin olabilir. RNA genellikle tek iplikten meydana gelir, ancak iplik katlanarak bazı kısımlarda çift iplikli yapı oluşturabilir. Bu durumda bazlar arasında hidrojen bağları meydana gelir.

RNA'nın en bilinen tipleri mRNA, tRNA ve rRNA olup, bunlar hücrelerdeki protein sentezinde önemli rol oynarlar. Başka RNA'lar genlerin gelişmesini denetler. Bazı RNA'lar ise hücrelerde biyokatalizör, enzim olarak işlev görür, bunlara ribozim denir.

Kullanım

RNA'lar laboratuvar araştırmalarında, biyoteknolojide, moleküler tıpta kullanılır.

Fosforik asit

 • fosforik asit

Nükleobazlar

 • urasil
 • sitozin
 • guanin
 • adenin

Nükleotitler

 • sitidin monofosfat
 • üridin monofosfat
 • guanozin monofosfat
 • adenozin monofosfat

Mesajcı RNA

 • mesajcı RNA (mRNA) - Kodlayan diziyi tamamlayan polinükleottir. RNA polimeraz enzimi tarafından üretilir.
 • sessiz DNA dizisi - Buradan mesajcı RNA kodlanmaz.
 • kodlayan DNA dizisi - Mesajcı RNA'nın oluşması sırasında kalıp olarak işlev görür. Üçlü bazları kodon olarak adlandırılır.

Taşıyıcı RNA

 • taşıyıcı RNA (tRNA) - Protein sentezi için ATP kullanılmasıyla aktif hale getirilmiş amino asitleri taşır.
 • amino asit alıcı kol - Aktif hale getirilmiş amino asit buraya bağlanır.
 • D kolu - Amino asitleri aktif hale getiren enzimi bağlayabilir.
 • T kolu
 • antikodon kolu - Mesajcı RNA'nın kodonuna bağlanır. Baz sırası RNA'nın baz sırasını tamamlar. Taşıyıcı RNA'nın taşıdığı amino asidin tipini belirler.

Ribozomal RNA

 • ribozomal RNA (rRNA) - Protein sentezinden sorumlu hücre organeli, ribozomun bileşenlerinden biridir.
 • ribozom küçük alt birimi - Mesaycı RNA'yı bağlar.
 • ribozom büyük alt birimi - Amino asitleri taşıyan iki taşıyıcı RNA'yı bağlar.
 • ribozomal RNA dizisi

İlgili ekstralar

Beta-D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan renksiz, kristalli madde.

DNA

Hücrelerde genetik bilginin taşıyıcısıdır.

Fosfat İyon (PO₄³⁻)

Fosforik asidin, bir proton verdiğinde oluşan çok atomlu iyon.

Fosforik Asit (H₃PO₄)

Gıda katkı maddesi, kireç ve pas sökücü olarak kullanılır.

Genom düzenleme

Genom düzenleme bir organizmanın kromozomunda çıkarma, ekleme ve değiştirme yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Görüntüde en iyi bilinen genom düzenleme...

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir. Timin, sitozin ve urasil, pirimidinin türevleridir.

Pürin (C₅H₄N₄)

Azot içeren heterosiklik bileşiktir, guanin ve adenin pürinin türevleridir.

Virüsler

Proteinden ve DNA veya RNA'dan oluşur ve bulaştığı hücreleri daha fazla virüs üretmeleri için yeniden programlar.

D-riboz (C₅H₁₀O₅)

Nükleik asitlerde, koenzimlerde, nükleotitlerde ve nükleositlerde bulunan açık zincirli ribozdur.

Etenin Polimerizasyonu

Etenin polimerizasyonuyla polietilen denilen plastik türü üretilir.

Added to your cart.