Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation vilken påverkas av ett antal faktorer, bland annat jordens rotation.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som håller samman atomerna.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för livet på jorden.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i atmosfären.

Reaktion mellan ammoniak och väteklorid

Ammoniumklorid är resultatet av reaktionen mellan ammoniak och väteklorid.

Hexagonalt metallgitter

Metaller som bildar hexagonala metallgitter är stela och svåra att bearbeta.

Bildning av vätemolekyler

Väteatomer i vätemolekyler hålls samman av en kovalent bindning.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Fosforpentoxid (P₂O₅)

En förening i form av vit rök som bildas vid förbränning av fosfor.

Added to your cart.