Atommodellens utveckling

Historiska milstolpar i teorin kring atomens struktur.

Atmosfärens cirkulation

Skillnaden i temperatur mellan polarzonerna och ekvatorn orsakar atmosfärisk cirkulation...

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt...

Kedjereaktion

Energin som frigörs vid kärnklyvning kan användas för civila eller militära ändamål.

Kolets kretslopp

Under fotosyntesen binds kol i organiska material, medan det under andning släpps ut i...

Kvävemolekylens struktur

Denna animation visar kvävemolekylens struktur, med en sigma och två pi-bindningar som...

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Kalciumatomens elektronkonfiguration

Denna animation visar kalciumatomens elektronkonfiguration.

Aluminiumsmältverk

I aluminiumsmältverk framställs aluminium av aluminiumoxid genom smältelektrolys.

Kovalenta bindningar i bensenmolekyler

I bensen finns sigma-bindningar samt delokaliserade pi-bindningar mellan kolatomer.

Ozonskiktet

Ozonskiktet filtrerar solens skadliga UV-strålning, därför är det absolut nödvändigt för...

Växthuseffekten

Mänsklig aktivitet ökar växthuseffekten vilket leder till global uppvärmning.

Svavelsyrlighet (H₂SO₃)

Färglös, måttlig syra som endast förekommer i vattenlösning.

Hus utan koldioxidutsläpp

Utformningen och konstruktionen av moderna hus spelar en viktig roll i att skydda miljön.

Reaktion mellan ammoniak och väteklorid

Ammoniumklorid är resultatet av reaktionen mellan ammoniak och väteklorid.

Polymerisation av eten

Polymeriserad eten är känt som polyeten, en typ av plast.

Järnmetallurgi (gymnasienivå)

Råjärn framställs av järnmalm i järnsmältverk.

Kalciumkarbonat (CaCO₃)

Kalksten är ett vanligt förekommande material med ett brett användningsområde.

Klorering av metan genom en substitutionsreaktion

Under substitutionsreaktionen substitueras väteatomerna i metan med kloratomer,...

Framställning av ammoniak från kvävgas och vätgas (Haber-Bosch-processen)

Industriell framställning av ammoniak kräver hög temperatur och högt tryck i närvaro av...

Added to your cart.