Vindkraftverk

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Geografi

Nyckelord

Vindkraftverk, förnybar energi, alternativ energi, vindkraftpark, vind, energiproduktion, elektrisk ström, vindkraftverk, miljöskydd, electric energy, transformator, miljövänlig, Energi, kraftverk, generator, samhälle, geografi

Relaterade objekt

Scener

Vindkraftspark

  • vindkraftverk

I områden med frekventa och starka vindar kan vindkraft utnyttjas.
Vindkraftverk omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. Vinden roterar rotorbladen varvid el genereras av generatorn.
Vindkraftverk förorenar inte miljön men de kan vara störande för människor och djur.
För att energiproduktionen från vindkraftverk skall vara gynnsam måste många turbiner installeras bredvid varandra. Det är därför de oftast placeras i grupper.

Funktion

  • anemometer
  • generator

Elens väg

  • generator
  • jordkablar
  • elkraft
  • överföringsledning
  • transformator

Konstruktion

  • 20 - 50 m
  • 50 - 120 m

Animation

Berättarröst

Vindkraft är en förnybar energikälla genom vilken energi produceras utan att miljön förorenas. Vindkraftverk placeras ofta i grupper och bildar en så kallad vindkraftspark. Innan man installerar ett vindkraftverk är det viktigt undersöka om vindens styrka och frekvens kommer att räcka för att energitillverkningen skall bli gynnsam.

Vinden sätter turbinens rotorblad i rörelse. Den roterande axeln driver generatorn som då omvandlar kinetisk energi till elektricitet. Elen leds sedan genom ledningar till en transformator, sedan till kraftledningen genom jordkablar och vidare till elnätet.

Vindkraft är en miljövänlig energiform vars installation är relativt billig. Det som kan vara störande är det minimala buller kraftverket åstadkommer.

Nackdelen är att vindkraftverk väsentligt förändrar landskapsbilden samt att rotorbladen kan vara farliga för fåglar.

Ett större vindkraftverk kan tillgodose flera tusen hushålls energibehov.

Relaterade objekt

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hur fungerar solpaneler och solfångare?

Denna animation visar hur solenergi kan utnyttjas.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverket i den ungerska staden Paks producerar 40 % av den elkraft som genereras i Ungern.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Tidvattenkraftverk

Tidvattenkraftverk utnyttjar vattennivåns dagliga fluktuation för att producera elektricitet.

Vattenkraftverk (Hooverdammen, USA)

En enorm dammbyggnad över Coloradofloden i USA som är uppkallad efter en före detta amerikansk president.

Elnät

Syftet med ett elnät är att tillhandahålla el till konsumenterna.

Fusionsreaktor

Kärnfusion erbjuder en miljövänlig och praktiskt taget obegränsad energikälla.

Miljövänliga fordon

Genom att kombinera en konventionell förbränningsmotor med ett elektriskt framdrivningssystem kan man minska utsläppen.

Passivhus

I ett passivhus kan en behaglig inomhustemperatur upprätthållas utan användning av traditionella värme- och kylsystem.

Värmekraftverk (kolvätebränsle)

Värmekraftverk omvandlar energi som frigörs vid förbränning av fossila bränslen eller förnybara resurser till elektricitet.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Lokala vindar

De viktigaste typerna av lokala vindar är land- och sjöbris, berg- och dalvind samt fallvindar.

Vattnets kretslopp (grundskolenivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Allmännyttiga anläggningar

Kommunala verksamheter som uppfyller invånarnas krav på vattenförsörjning, avloppsrening, el, värme och gas samt telekommunikation.

Transformator

En transformator är en anordning som används för att omvandla spänningen i elektrisk ström.

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Alstrande av växelström

Elektrisk ström kan alstras genom att ett ankare roteras i ett magnetfält.

Föroreningar

Föroreningar är de negativa effekter som mänsklig aktivitet har på den naturliga miljön.

Luftförorening

Animationen visar de främsta luftföroreningskällorna: jordbruket, industrin och städerna.

Added to your cart.