Vatten (H₂O)

Vatten (H₂O)

Vatten är en mycket stabil förening av väte och syre. Det har en avgörande betydelse för alla livsformer och förekommer i naturen i flytande, fast och gasformigt tillstånd.

Kemi

Nyckelord

vatten, diväteoxid, amfotera, vätebindning, dipol, polär, livsvillkor, V-form, molekylär form, lösning, sötvatten, drickvatten, mineralvatten, saltvatten, Oorganisk kemi, Molekyl, kemi

Relaterade objekt

Scener

Kul-och pinnmodell

Vatten (H₂O)

Information

Molmassa: 18,0151 g/mol

Smältpunkt: 0,00 °C

Kokpunkt: 100,00 °C

Densitet (vid 25 °C): 0,99701 g/cm³

Molekylens form: V-form

Bindningsvinkel: 104,5°

Egenskaper

Vatten är ett färglöst och luktfritt ämne som vid rumstemperatur befinner sig i vätskeform. Vattenmolekyler är dipoler och vätebindningar och dipol-dipolinteraktioner bildas mellan dem. Det är ett bra lösningsmedel för både polära och joniska substanser. I fast tillstånd bildar det en kristallstruktur. När vattnet fryser till is ökar dess volym avsevärt. Vatten är en amfotär förening, eftersom den reagerar med både syror och baser. Det är oumbärligt för levande organismer.

Förekomst och framställning

70,8 % av jordens yta är täckt med vatten. Det förekommer i naturen i fast, flytande och gasformigt tillstånd. Kemiskt rent vatten kan erhållas genom förbränning av rent väte.

Användning

Stora mängder vatten används i hushållen, inom jordbruket och inom industrin.

Kalottmodell

Berättarröst

Relaterade objekt

Smältning och frysning

Under frysning bildas vätebindningar mellan vattenmolekyler vilka resulterar i en kristallstruktur.

Fasövergångar

En fasövergång är omvandlingen av ett ämne från ett tillstånd till ett annat.

Hydroxidjon (OH⁻)

En jonförening som bildas när en vattenmolekyl frigör en proton.

Oxoniumjon (H₃O⁺)

Jämviktsförhållandet som råder mellan oxoniumjoner och hydroxidjoner bestämmer en lösnings pH-värde.

Avdunstning och kokning

Vad händer i en vätska under avdunstning och kokning? Vilka faktorer styr dess kokpunkt?

Fotosyntes (grundnivå)

Växter kan omvandla oorganiska ämnen (koldioxid och vatten) till organiska ämnen (sockerarter).

Hav och vikar

Denna animation visar världens viktigaste hav och vikar.

Havets olika zoner

Havets fysikaliska egenskaper samt dess djur- och växtliv förändras med djupet.

Havsströmmar

Termohalin cirkulation är ett omfattande system av havsströmmar vilka har en stor inverkan på jordens klimat.

Hur fungerar en hårtork?

Denna animation visar hur en hårtork fungerar.

Hur fungerar en mikrovågsugn?

Denna animation visar hur en mikrovågsugn fungerar.

Karta över havsbotten

Gränserna mellan de tektoniska plattorna kan observeras på havsbotten.

Kolsyra (H₂CO₃)

Färglös, luktfri vätska som framställs genom att lösa koldioxid i vatten.

Kontinenter och oceaner

De torra landmassorna på jordens yta är indelade i kontinenter, åtskilda av oceaner.

Kväve (N₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri, icke-reaktiv gas som utgör 78,1% av jordens atmosfär.

Levande ljus

Levande ljus har använts för belysning sedan urminnes tider.

Molekyler - övningsuppgift II (Polaritet)

Övningar som fördjupar de begrepp som är relaterade till molekylernas polaritet.

Svavelväte (H₂S)

En färglös, giftig gas med den karakteristiska lukten av ruttna ägg. Gasen förekommer i vissa mineralvatten och källvatten.

Väteperoxid (H₂O₂)

Föreningen av väte och syre. En färglös, luktfri vätska som är tyngre än vatten.

Vattnets kretslopp (gymnasienivå)

Vattnet på jorden är i ständig förändring. Vattnets kretslopp omfattar processer som avdunstning, kondensation, smältning och frysning.

Ytspänning

Ytspänning är den egenskap hos en vätska som gör det möjligt för vätskan att uppnå den minsta möjliga ytarean.

Reaktion mellan väte och syre

Knallgas är en blandningen av vätgas och syrgas. Den exploderar vid antändning.

Syre (O₂) (gymnasienivå)

En färglös, luktfri gas som är en viktig del av atmosfären och som är nödvändig för att upprätthålla liv på jorden.

Upplösning av väteklorid (HCl) i vatten

Vattenlösningen av gasen väteklorid kallas saltsyra.

Väte (H₂)

Färglös, luktfri gas som är lättare än luft. Väte är det vanligaste grundämnet i universum.

Added to your cart.