Väderkvarn

Väderkvarn

Maskiner som omvandlar vindenergi till, för människan, användbar energi användes redan under medeltiden.

Teknik

Nyckelord

väderkvarn, fräs korn, Sågverk, kvarnsten, vindenergi, kronhjul, spade, kinetisk energi, mekaniskt arbete, förnybar energi, teknik

Relaterade objekt

Frågor

 • Vilket av nedanstående exempel är ingen traditionell kvarntyp?
 • Är det sant att kvarnar endast användes för att mala ner fasta ämnen?
 • Vad omvandlar väderkvarnar den kinetiska energin från vinden till?
 • Vad överför kraften från vertikalaxelns rotation till axlarna?
 • Var i hälldes den omalda säden?
 • Vad malde sönder den omalda säden?
 • Vad kallas personer som arbetar i en kvarn?
 • Vilket av nedanstående exempel är ingen förnybar energikälla?
 • Var fanns kvarnstenarna placerade?
 • Varför fanns två ingångar på motsatta sidor av väderkvarnen?
 • Vad kallades den första våningen på väderkvarnar med ett annat ord?
 • Var samlades mjölet?
 • Är det sant att vingarna kunde regleras beroende på vindens öga?
 • Vilket redskap användes för att vrida hättan på väderkvarnen?
 • Vad kallades våningen där kvarnstenarna fanns?
 • Vilken av kvarnstenarna var det som roterade?
 • Vad var stjärhjulet fäst på?
 • Är det sant att antalet kvarnstenar i drift berodde på vindens kraft?
 • Vilket av nedanstående var högst beläget i en vanlig väderkvarn?
 • Vilket av nedanstående var högst beläget i en vanlig väderkvarn?
 • Vilket av nedanstående var lägst beläget i en vanlig väderkvarn?
 • Vilket av nedanstående var lägst beläget i en vanlig väderkvarn?
 • Var byggdes de första väderkvarnarna?
 • Var byggdes de mest avancerade väderkvarnarna under 1600-talet?
 • Till vad omvandlar hjulaxeln kraften från vingarna?
 • Hur förflyttades mjölsäckarna mellan loften?
 • Kvarnstenarna var överbyggda av...
 • Hur många våningar hade en genomsnittlig väderkvarnar?
 • Varför var hättan på hättekvarnar konformad?
 • Vilket material användes normalt INTE i väderkvarnar?
 • Hur förebyggdes skadorna på väderkvarnens mekanism under storm?
 • Vilket av nedanstående påståenden är sant?
 • Vad fästes på vingarnas träramar?
 • I vilka områden byggdes INTE väderkvarnar?

Scener

Väderkvarn

 • kvarnhäst - Det var kopplat till väderkvarnens interna maskineri genom kvarnhästen.
 • vindspel - Hättan vreds med hjälp av vindspelet.
 • kronhjul - Kronhjulet som var fäst på hjulaxeln fanns på översta loftet.
 • vinge - Vingarna bestod av en träram försedd med segel.
 • upphöjd mark - Väderkvarnar byggdes oftast på en förhöjd plats för bättre vindförhållanden.
 • ingång - Det fanns oftast två ingångar på motsatta sidor av kvarnarna så att arbetarna kunde gå in även då den ena ingången blockerades av vingarna.
 • spånklädd hätta - Den konformade hättan som ger bättre luftmotstånd utvecklades i Nederländerna.
 • kärra

Tvärsnitt

 • broloft - Första våningen, varifrån mjölnaren utförde sitt arbete, kallades broloft.
 • kvarnloft - Den andra våningen där kvarnstenarna fanns kallades kvarnloft.
 • hissloft - Tredje våningen där stjärnhjulet samt kvarndreven som drevs av detta hjul fanns kallades hissloft.
 • hätteloft - Fjärde våningen där krondrevet fanns kallades hätteloft.

Broloft

 • broloft - Första våningen, varifrån mjölnaren utförde sitt arbete, kallades broloft.
 • mjölkista - På bottenvåningen fanns en mjölkkista där mjölet samlades.
 • träränna - Mjölet fördes till mjölkistorna genom trärännor.
 • stege - Stegar användes för att förflytta sig mellan loften.

Kvarnloft

 • kvarnloft - Den andra våningen där kvarnstenarna fanns kallades kvarnloft.
 • kvarnstenar (löpare och liggare) - Det fanns flera par stenar i en väderkvarn men oftast var det bara den översta stenen, löparen, som var i rörelse under malningsprocessen.
 • kvarnkar - Kvarnstenarna var oftast överbyggda av ett kvarnkar gjort av trä (eller sten).
 • långjärn - Kvarnstenarna roterade med hjälp av långjärnet.

Hissloft

 • hissloft - Tredje våningen där stjärnhjulet samt kvarndreven som drevs av detta hjul fanns kallades hissloft.
 • kvarndrev - De överförde stjärnhjulets rotation till kvarnstenarna.
 • stjärnhjul - Detta hjul drev kvarndreven.
 • axel - Med hjälp av kvarndreven drev den kvarnstenarna.
 • mittbalk - Den höll samman pelarna med kvarndrevet.
 • vertikalaxel - Stjärnhjulets axel.

Hätteloft

 • hätteloft - Fjärde våningen där krondrevet fanns kallades hätteloft.
 • krondrev - Det fanns på översta våningen och var fäst på vertikalaxeln.
 • balkar - Balkarna av hårt trä fästes runt ringbalken.
 • broms - Farten på vingarna minskades av bromsarna via ett hävstångssystem.
 • hjulaxel - Den kopplade samman kronhjulet med vingarna.
 • vinge - De bestod av träramar överspända med segel.
 • kronhjul - Det var fäst på hjulaxeln och fanns på översta våningen.
 • järnrullar - Hjulaxeln säkrades med två järnrullar.

Mekanism

 • kvarnstenar (löpare och liggare) - Det fanns flera par stenar i en väderkvarn men oftast var det bara den översta stenen, löparen, som var i rörelse under malningsprocessen.
 • kvarndrev - De överförde stjärnhjulets rotation till kvarnstenarna.
 • stjärnhjul - Det drev kvarndreven.
 • axel - Kvarndreven drev kvarnstenarna som fanns en våning ner, med hjälp av axlarna.
 • krondrev - Krondrevet som fanns på översta loftet var fäst på vertikalaxeln.
 • kronhjul - Det var fäst på hjulaxeln och fanns på översta loftet.
 • hjulaxel - Den kopplade samman kronhjulet med vingarna.
 • vinge - De bestod av träramar överspända med segel.

Animation

 • upphöjd mark - Väderkvarnar byggdes oftast på en förhöjd plats för bättre vindförhållanden.
 • spånklädd hätta - Den konformade hättan som ger bättre luftmotstånd utvecklades i Nederländerna.
 • mjölkista - På bottenvåningen fanns en mjölkkista där mjölet samlades.
 • stege - Stegar användes för att förflytta sig mellan loften.
 • kvarnstenar (löpare och liggare) - Det fanns flera par stenar i en väderkvarn men oftast var det bara den översta stenen, löparen, som var i rörelse under malningsprocessen.
 • kvarnkar - Kvarnstenarna var oftast överbyggda av ett kvarnkar gjort av trä (eller sten).
 • hjulaxel - Den kopplade samman kronhjulet med vingarna.
 • kronhjul - Det var fäst på hjulaxeln och fanns på översta våningen.

Berättarröst

Mekaniska anordningar som utnyttjar energin från vinden användes redan i antikens Persien under 900- och 1000-talen. Den mest avancerade formen av väderkvarnar utvecklades i Nederländerna under 1600-talet.

Väderkvarnar var oftast byggda på naturliga eller konstgjorda kullar, där vindflödet var ostört. Holländska väderkvarnar, även kallade hättekvarnar, var oftast byggda av trä, obränt tegel eller sten och de hade en konformad hätta för ett bättre luftmotstånd. Hättan placerades på en rörlig mekanism som kunde vridas så att vingarna alltid mötte vindens öga.

Väderkvarnen bestod vanligtvis av ett fåtal (oftast tre) våningar. På översta våningen, även kallad hätteloft, fanns kronhjulet, en av de viktigaste komponenterna i maskineriet. Kraften från vingarna omvandlades av hjulaxeln till en roterande rörelse. Kronhjulet som var fäst på hjulaxeln överförde rotationen till vertikalaxeln.

Stjärnhjulet som roterades av vertikalaxeln satte sedan de tre axlarna i rörelse med hjälp av kvarndreven.

Axlarna drev kvarnstenarna som fanns placerade på andra våningen, även kallat kvarnloftet. Kvarnstenarna, överbyggda av ett kar av trä eller sten, var den delen som malde sönder vete och andra sädesslag. Mjölet samlades därefter, genom trärännor, i mjölkistor placerade på nedre våningen. Mjölsäckarna flyttades mellan våningarna genom mekaniska lyftanordningar, medan arbetarna använde stegar för att förflytta sig genom kvarnen.

Förr i tiden var väderkvarnar vanliga i hela Europa men efter den industriella revolutionens genombrott minskade deras betydelse kraftigt. Många väderkvarnar har under senare tid restaurerats på grund av deras historiska värde. Av de 10 000 väderkvarnar som var i bruk i Nederländerna på 1800-talet står cirka 1000 fortfarande kvar.

Relaterade objekt

Hästvandring

Anordning som drevs av djur (eller människor) och som främst användes i sädeskvarnar.

Vattenkvarn

Maskiner som omvandlar energin i strömmande eller fallande vatten till mekanisk energi användes redan under medeltiden.

Sädesslag

Sädesslag är gräsväxter som odlas på grund av de ätbara fröna.

Tröskverk (1800-talet)

Tröskverk används för att separera säden från strået.

Eoliska ökenlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av öknar.

Eoliska stäpp- och kustlandformer

Vinden, som en yttre kraft, spelar en viktig roll i utformningen av kustområden och stäpper.

Gejser

En gejser är en källa som kastar upp en fontän av hett vatten och vattenånga.

Geotermiskt kraftverk

Geotermiska kraftverk omvandlar energin i hett högtrycksvatten, som finns djupt ned i jordskorpan, till elektricitet.

Hur fungerar en skördetröska?

Skördetröskor används för att skörda och tröska spannmål.

Kugghjulstyper

Två samverkande, roterande kugghjul överför vridmoment till en annan komponent.

Meteorologiska instrument (grundskolenivå)

Denna animation visar instrument som används för att undersöka atmosfäriska fenomen.

Solkraftverk

Solkraftverk omvandlar solenergi till elektricitet.

Spannmålsmagasin i Indusdalen

Indierna byggde stora, naturligt ventilerade spannmålsmagasin redan under forntiden.

Torrläggning i Nederländerna (1600-talet)

Invånarna i den norra delen av Nederländerna har framgångsrikt bekämpat havet sedan medeltiden.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omvandlar vindens kinetiska energi till elektricitet.

Hur fungerar en impulångsturbin?

Denna animation visar impulsångturbinens konstruktion och funktion.

Precisionsjordbruk

Denna animation visar användningen av modern teknik inom jordbruket.

Biogasanläggning

Biogas framställs från organiskt material (gödsel, växtavfall, organiskt avfall) med hjälp av bakterier. Biogas är en blandning av metan och koldioxid....

Herons ångkula

Heron uppfann den första ångmaskinen, han tycks dock främst ha betraktat den som en underhållande leksak.

Added to your cart.